Müşteri Hizmetleri 0 (212) 244 21 50 Whatsapp Sipariş0 (539) 502 01 85

AYDINLATMA METNİ

AKYOL TİC. DEĞİRMEN LEV. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu Akyol Tic. Değirmen Lev. Ltd. Şti. (Şirket) olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

            KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.

1- Tanımlar

Aydınlatma Metninde yer alan kavramlar, aşağıdaki belirtilen anlamlarda kullanılmaktadır.Aydınlatma Metninde yer almayan tanımlar için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda  yer alan tanımlar geçerlidir.

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme; Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesi.

Kanun; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Verilerin İşlenmesi;  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusu.

            2- Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 212494-0  sicil numarası ile kayıtlı, 0045001754600013 Mersis numaralı, şirket merkezi Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Necatibey Cad. &, Hoca Tahsin Sk. 9-11, 34425 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan AKYOL TİC. DEĞİRMEN LEV. LTD. ŞTİ.’dir.

 

 

 

 

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Kişisel verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ve başkaca bir yasal zemin bulunmaması halinde kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile bağdaşır nitelikte uygun bir yöntemle anonimleştirilir, silinir veya imha edilir.

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, Şirket çalışanları için iş akdi veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, atama-terfi süreçlerinin planlanması, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takip edilmesi, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması, çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması, eğitim faaliyetlerinin planlanması, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi, çalışanların ücret artışlarının planlanması, yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, finans ve muhasebe işlerinin takip edilmesi, iş sürekliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, etkinlik yönetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve denetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, hukuk işlerinin takip edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması, şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temin edilmesi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takip edilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, talep ve şikayetlerin takip edilmesi, memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması, müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,  şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi, hizmet şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, şirket ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş ortakları ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması, şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi, müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması, müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,  yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması, risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığın sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla işlenebilecektir. 

 4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, insan kaynakları birimimize ve yine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda tedarikçilerimizle, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemelere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, destek hizmet sağlayıcılara, referans olarak göstermiş olduğunuz kurum ve kişilerle teyitleşmek için  Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işleme faaliyetinin zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde ve KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında, ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işlenmektedir. Bu hukuki sebeplerden bir veya birkaçının bulunmadığı hallerde kişisel verileriniz, sadece açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.

Sağlık verileriniz gibi özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi söz konusu olur ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmediği takdirde, açık rızanıza dayalı olarak toplanacak ve işlenecektir

6- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.akyol.net adresinden ulaşabileceğiniz Akyol Tic. Değirmen Lev. Ltd. Şti  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Şirket, başvuruda yer alan talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde şirket tarafından gereği yerine getirilecektir.

KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi  info@akyol.net adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Necatibey Cad. &, Hoca Tahsin Sk. 9-11, 34425 Beyoğlu/İstanbul adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla iletebilirsiniz

 

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi için başvurucudan ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru, güncel ve hukuka uygun olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Akyol Tic. Değirmen Lev. Ltd. Şti

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Necatibey Cad. &, Hoca Tahsin Sk. 9-11, 34425 Beyoğlu/İstanbul

 

BİZİ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

BİZİ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

 • Teknik servis hizmeti sunuyoruz.
 • İlgili ve kalabalık satış ekibimiz var.
 • Her ürünü değil sadece seçilmişleri satıyoruz.
 • 1967'de kurulmuş bir firmayız.
 • Sizi çok önemsiyoruz.
 • Samimiyetle çok çalışıyoruz.
 • İstediğiniz gibi çok hızlıyız.
 • Telefon desteği sunuyoruz.
 • %100 müşteri memnuniyeti uyguluyoruz.
 • Memnun olmadıklarınızı hemen satıştan kaldırıyoruz.
Biz Sizi Arayalım
 • Son Teknoloji ile Güvenli Alışveriş
 • 3D Secure ile %100 Güven
 • 256Bit SSL
 • Mastercard, Visa, American Express, Discover
 • Lets Encrypt
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.